چهارشنبه 01 فروردین 1397
EN
گروه مدیریت انرژی به منظور انجام فعالیت های تحقیقاتی و مشاوره‌ای در زمینه تدوین برنامه‌های صرفه‌جویی انرژی، توسعه فناوری تجهیزات مصرف‌كننده انرژی و سیستمهای تبدیل انرژی غیرمتمركز، طراحی و توسعه نرم‌افزارهای مدیریت انرژی، بهبود بهره وری انرژی، پاسخ بار و مدیریت بار الكتریكی در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی كشور با هدف كاهش هدر روی انرژی با بهره‌گیری از تخصص‌های مهندسی برق، مكانیك، كامپیوتر، سیستمهای انرژی و اقتصاد انرژی در چارچوب پژوهشكده انرژی و محیط زیست تشكیل گردیده است.
محورهای پژوهشی گروه مشتمل بر :
 • توسعه فناوری تجهيزات مصرف‌كننده انرژی
 • توسعه فناوری سيستمهای تبديل انرژی
 • توسعه فناوری تجهيزات مصرف‌كننده انرژی
 • مديريت سمت تقاضای انرژی در بخشهای اقتصادی و اجتماعی
 • توسعه فناوری تجهيزات مصرف‌كننده انرژی
 • مديريت بار الكتريكی
 • تدوين استانداردهای مصرف و برچسب انرژی در تجهيزات
 • تدوين معيارهای مصرف انرژی در فرآيند های صنعتی
 • تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژی در ساختمانها و با توجه به ساختمان شمالی Zero Energy Building
 • طراحی و تهيه نرم افزارهای كاربردی برای بهينه سازی مصرف انرژی
 • طراحی و تهيه نرم افزارهای كاربردی برای تحليل های فنی و اقتصادی و اجرای استانداردها و معيارهای مصرف انرژی
 • پاسخ بار
 • مميزی انرژی در ساختمان و صنايع ( ساخت و توليد ، نفت و گاز ، نيروگاهها )
 • بازيافت انرژی و تبديل آن به انرژی های مفيد
 • تدوين سازوكارهای سيستمهای نوين مديريت انرژی
 • تدوين برنامه‌های كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت مديريت انرژی
 • تحليلهای فنی و اقتصادی بكارگيری تجهيزات و سيستمهای نوين مديريت انرژي
 • طراحی و راه‌اندازی آزمايشگاه‌های عملكردی و برچسب انرژی تجهيزات مصرف‌كننده انرژی