طراحی سایت
شنبه 25 آذر 1396
EN

قابلیت اطمینان تجهیزات مخابراتی در صنعت برق دارای اهمیت فراوانی می باشد به منظور دستیابی به این قابلیت اطمینان نیاز است آزمونهای نوعی (Type Test) و آزمون های نمونه ای (Sample Test) بر روی تجهیزات مخابراتی صورت پذیرد با این هدف آزمایشگاه مخابرات صنعت برق در پژوهشگاه نیرو تجهیز گردید و از شهریور ماه سال ١٣٨٧ شروع به کار کرد.

 

 آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
 تلفن : داخلی٤٩٧٦ - ٨٨٠٧٩٣٨٨

دامنه فعالیت

این آزمایـشگاه در فاز اول با در اختیار داشتن جدید‌ترین دستگاه‌های اندازه گیری مخابراتی، قابـلیـت انجام آزمون‌های عملكردی تجهیز مخابراتی PLC (Power Line Carrier) مطابق استاندارد IEC٦٠٤٩٥ و تـجهـیز TPS (Tele protection System) مطابـق استـانـدارد IEC ٦٠٨٣٤-١ را دارا می‌باشد.

 

سایر خدمات

  • انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تجهیز (RTU(Remote Terminal Unit
  • انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تجهیز Line Trap طبق استاندارد IEC٦٠٣٥٣
  • انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تجهیز (LMU(Line Matching Unit طبق استاندارد IEC٦٠٤٨١
  • انجام برخی از آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تجهیزات مخابرات رادیویی
  • انجام آزمون‌ها بر روی محصولات مخابراتی ساخت داخل به منظور بررسی انطباق با استانداردها در مراحل طراحی و ساخت
  • ارائه خدمات مشاوره فنی جهت بر طرف ساختن اشکالات طراحی سیستم‌های مخابراتی

آزمایش‌های قابل انجام


آزمایش‌های قابل انجام بر روی تجهیز PLC

عنوان شماره استاندارد سال انتشار
تست منبع تغذیه (بخش ٣-٢)
تست منبع تغذیه DC، تست تغییرات ولتاژ، تست زمین كردن قطب مثبت، تست نویز هدایتی(بخش ٣-٢-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
بخش فركانس كاریر (بخش ٥-٢)
تست محدوده و باندهای فركانسی موج حامل (بخش٥-٢-١) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست امپدانس نامی در فركانس حامل (بخش٥-٢-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست تلفات برگشتی در فركانس حامل (بخش٥-٢-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست تضعیف كانال مجاور (بخش٥-٢-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست میزان تعادل نسبت به زمین (بخش٥-٢-٣) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست تشعشع ناخواسته خارج باند (بخش٥-٢-٤) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست سطح سیگنال در باند فركانسی موج حامل (بخش٥-٢-٥) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست دقت فركانسی در بخش حامل (بخش٥-٢-٦) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
بخش فركانس صوتی (بخش٥-٣)
نیازهای عمومی (بخش٥-٣-١)
تست مدار كنترل اتوماتیك گین (بخش٥-٣-١-١) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست اختلاف فركانس ارسال و دریافت (بخش٥-٣-١-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست مدار كنترل اتوماتیك گین (بخش٥-٣-١-١) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست اختلاف فركانس ارسال و دریافت (بخش٥-٣-١-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست نویز تولید شده در محدوده ترمینال ها (بخش٥-٣-١-٣) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست اعوجاج هارمونیكی (بخش٥-٣-١-٤) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست قابلیت انتخاب فركانسی (بخش٥-٣-١-٥) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست امپدانس نامی و تلفات برگشتی در فركانس صوتی (بخش٥-٣-١-٦) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست میزان تعادل نسبت به زمین (بخش٥-٣-١-٧) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست سیگنالینگ كانال تلفنی (بخش٥-٣-١-٨) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست میزان محدودكنندگی دامنه سیگنال (بخش٥-٣-١-٩) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست مدارات جانبی مربوط به سیستم حفاظت از راه دور (بخش٥-٣-١-١٠) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تجهیز استاندارد (بخش ٥-٣-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست باند فركانسی (بخش٥-٣-٢-١) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست اعوجاج تضعیف ( درحالت استاندارد و نیز صحبت به همراه داده) (بخش٥-٣-٢-٢) و (بخش٥-٣-٣-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست اعوجاج فاز ( در حالت استاندارد و نیز صحبت به همراه داده ) (بخش٥-٣-٢-٣) و (بخش٥-٣-٣-٣) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست همشنوایی دور و نزدیك در حالت استاندارد ناشی از سیگنالهای با فركانس بالاتر از ٣٤٠٠ هرتز (بخش٥-٣-٢-٤) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست سطح سیگنال ورودی و خروجی (بخش٥-٣-٢-٥) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست باند فركانسی صحبت (بخش٥-٣-٣-١) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست همشنوایی دور و نزدیك در حالت تركیب صوت و داده ناشی از كانال های داده (بخش٥-٣-٣-٤) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست سطح سیگنال كانال صحبت (بخش٥-٣-٣-٥) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست اندازه‌گیری پارامترهای كانال بالای كانال صوتی شامل اعوجاج فاز، اعوجاج دامنه و سطح سیگنالها در محدوده فركانسی بالای باند صحبت (بخش٥-٣-٣-٦) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣

آزمایش‌های قابل انجام


آزمایش های قابل انجام بر روی تجهیز TPS

عنوان شماره استاندارد سال انتشار
تست های منبع تغذیه
تغییرات منبع تغذیه (٤-٢-١ و ٣-٢-١) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
قطع(وقفه)در منبع تغذیه (٤-٢-٢ و ٣-٢-٢) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
اغتشاش انتشار فركانس پایین تغذیه (٤-٢-٣و ٣-٢-٣ ) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
تغییر قطبهای منبع تغذیه (٤-٢-٤ و ٣-٢-٤) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
تست های عملكردی سیستم حفاظت از راه دور IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
امنیت (٤-٣-٤ ، ٤-٣-١-١ و ٣-٢-١) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
قابلیت اطمینان (٣-٣-٤ ،٤-٣-١-٢ و٣-٣-١) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
تغییرات منبع تغذیه (٤-٢-١ و ٣-٢-١) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
زمان بازیابی (٤-٣-١-٣) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
تداخل ایجاد شده به وسیله فركانسهای گسسته (٤-٣-١-٤) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
تداخل ایجاد شده به وسیله تغییرات فركانس (٤-٣-١-٥) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
زمان انتقال (٤-٣-٣) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
كنترل عملكرد علائم هشدار (٤-٣-٥) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩